İdare, devlet yapılanmasının içerisinde belirli görevleri yerine getirmek amacıyla oluşturulan kurum ve bu kurumda istihdam edilen kişiler olarak tanımlanmaktadır. İdare Hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişini düzenleyen kamu hukuku kurallarının bütününü ifade etmektedir. İdarenin işlemleri ya da sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklara çözüm sunma amacı ile çalışan alanında uzman avukatlara ise idare avukatı denmektedir.

İdare hukuku; aynı zamanda alt dalları olan İmar Hukuku, İhale Hukuku ve Kamulaştırma Hukuku gibi alanları da kapsamaktadır. İdare hukuku 3 farklı idari dava türünü ihtiva etmektedir. Bunlar iptal ve yürütmeyi durdurma davaları, tam yargı davaları ve idari sözleşmeden kaynaklı davalardır. İptal davaları; yetki, sebep, konu ya da amaç bakımından hukuka aykırı olan idari faaliyetlerin iptal edilmesi için açılan davalardır. Kentsel dönüşüm, kamulaştırma kararları, ihaleler, ruhsatı iptalleri gibi idari işlemler iptal davalarına konu olmaktadır. İptal davalarının görülmesi süresince idari işlemin zarar oluşturma riski bulunuyorsa bu durum yürütmeyi durdurma işlemine konu edilmektedir. Tam yargı davaları, idarenin işleminden zarar görmüş kişilerin zararlarını tazmini amaçlı açılmaktadır. Niteliği itibariyle özel hukuk davalarından tazminat ve alacak davaları ile benzerlik göstermektedir. İdari sözleşmeden kaynaklanan davaların konusu; taraflarından biri idare olan, kamu hizmetine ilişkin bir düzenlemeyi içeren ve idareye imtiyaz tanınan sözleşmelerdir.

İdari davalarda hak düşürücü süreler bulunmaktadır. Bu sebeple haksız bir idari işleme maruz kaldığını düşünen ilgililerin hak düşürücü süreler nedeniyle herhangi bir hak kaybı yaşamamaları için en hızlı şekilde hukuki destek almaları gerekmektedir. Büromuz idare hukukunun yukarıda da bahsi geçen her aşamasında müvekkillerine en iyi şekilde hukuki destek vermek için çalışmaktadır.